Skip to content

Plà D’Igualtat

L’objectiu general del Pla D’Igualtat és aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en l’acció del CERMI CV, tant en l’esfera representativa, d’incidència política, com en l’esfera interna, corregint els desequilibris encara existents i prevenint potencials desequilibris futurs.

 

igualdad2

Resum Del Diagnòstic De Situació

Cultura Organitzativa

El CERMI CV inclou entre els seus valors la igualtat entre homes i dones, elevant-ho a la categoria de valor ètic.

Estratègia Política

La defensa de drets constitueix una part essencial de l’estratègia del CERMI CV.

Estratègia Organitzativa

Els Estatuts Socials estipulen l’equilibri de gènere en la provisió de càrrecs socials i en la composició dels Òrgans de Govern fins a aconseguir la paritat.

Política De Gestió De Persones

El CERMI CV enfoca la seua estratègia de recursos humans en la persona com a element central.

 

Política De Comunicació

Existeix una àrea específica amb el seu propi espai dins de la Pàgina d’Internet Corporativa dedicada a les Dones amb discapacitat.

Gestió Econòmica - Financera

El CERMI CV inclou en els seus Pressupostos d’Ingressos i Despeses una partida específica dedicada al Pla d’Igualtat.

Formació

Organització d’esdeveniments i jornades específiques sobre dones amb discapacitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Responsabilitat Social

El CERMI CV està treballant la presentació d’una Memòria de Sostenibilitat elaborada amb perspectiva de gènere, per a l’any 2020.

El pla d’igualtat es renova i tindrà una vigència de 4 anys, establint-se durant el període de 2019 a 2022.

Per al compliment d’aquest objectiu s’estableixen una sèrie d’accions, incloses en les següents àrees:

ÀREA 1: CULTURA INSTITUCIONAL
ÀREA 2: ESTRATÈGIA POLÍTICA ÀREA
ÀREA 3: ORIENTACIÓ JURÍDICA
ÀREA 4: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
ÀREA 5: POLÍTICA DE GESTIÓ DE PERSONES
ÀREA 6: ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL
ÀREA 7: ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ
ÀREA 8: FORMACIÓ
ÀREA 9: GESTIÓ ECONÒMICA- FINANCERA
ÀREA 10: RESPONSABILITAT SOCIAL
captura-plan-igualdad
foto-seguimiento

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

L’avaluació del Pla serà realitzada pel Comité d’Igualtat, a partir de la definició dels oportuns indicadors de mesurament que s’afegiran als ja assenyalats en les diferents accions.

L’avaluació es realitzarà al final del període d’execució, si bé està previst un seguiment permanent de les accions, que permeta la informació mensual sobre el grau d’execució d’aquestes.

D’aquesta manera serà possible la revisió del contingut del Pla i la seua adaptació si així anara necessari durant el període d’execució. En aquest sentit, el segon Pla és un element dinàmic, concebut per a reflectir la situació del CERMI CV a temps real i per a adaptar-se a les circumstàncies que així ho requerisquen.